Klasse.FM is een niet commercieel online 24/7 radiostation. Wij brengen een mooie muziekmix zonder enige vorm van reclame. De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Klasse.FM heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziek werken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen, verspreiden e.d..